قایم-موشک

زمانی این صحنه شاید خنده دارترین صحنه در یک فیلم بود:
تلویزیون یا رادیو سر و صدا می کند. فرد بی حوصله و خواب آلود ولو شده روی مبل، دمپایی اش را بر می دارد، به سمت دستگاه پرتاب می کند و با برخورد دمپایی به دستگاه، صدای آن قطع می شود!

امروز شاید این سکانس برای بینندگان فیلمهای کمدی هیچ جذابیتی نداشته باشد اما خب، در یک زمینه ی کاری دیگر، این مساله بسیار بسیار جدی دنبال می شود. خیلی جدی تر از آن چه تصور کنید. این داستان خیلی خیلی جدی، موضوع بازی امروز ماست.

ادامه خواندن “قایم-موشک”