ابر قهرمان

واژه های پر طمطراقی نظیر قهرمانی، حماسه، شجاعت و از خودگذشتگی.خواه ناخواه، تصاویری را به ذهن ما می آورند. افسانه های بیشماری در سراسر جهان اسطوره هایی را به تصویر می کشند که تمامی این خصلتها را در خود داشته اند. این اسطوره ها عموماً ماهیتی غیر انسانی پیدا می کنند. رسیدن به قابلیتهای آنها برای هیچ انسانی متصور نیست.

در ورزش، چنین واژه هایی، تنها تعداد معدودی از ورزشها را به ذهن می آورد. ورزشهایی که جدال گلادیاتورها را مجسم می کنند. ورزشهایی نظیر بوکس، کشتی، جودو و….

روزگار، گاهی بازیهای عجیبی می کند. یکی از این بازیها این است که ورزشی بی سر و صدا و آرام مثل شنا، در بحث قهرمانی، حماسه ، شجاعت و از خود گذشتگی تمامی ورزشهای متعارف را پشت سر می گذارد. شیرجه زدن و غوطه خوردن میان پیچش طره های سیمین آب، امروز قهرمانی افسانه ای را معرفی خواهد نمود.

ادامه خواندن “ابر قهرمان”